تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه در صنایع مفتولی زنجان :

واحد تحقیق و توسعه شرکت صنایع مفتولی زنجان با هدف پشتیبانی علمی و تکنولوژیکی محصولات و فرایندهای تولیدی، انجام تحقیقات علمی و کاربردی در راستای شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود در حوزه بازارهای هدف، محصولات بالقوه و فرایندها و همچنین توسعه و به کارگیری دانش های نوین روز در تولید محصولات و کلیه فرایندهای مرتبط با آن، تأسیس گردیده است که کلیه فعالیت های صورت گرفته در این واحد در راستای بهبود بهره وری و افزایش توان رقابتی سازمان می باشد.

فعالیت ها و برنامه هایی که در حوزه بهره وری انجام می پذیرند عبارتند از:

  • استانداردسازی و مدیریت دانش سازمانی
  • کشف حوزه های بهبود از طریق انجام تحقیقات علمی، مطالعات و طراحی آزمایش

در حوزه افزایش توان رقابتی سازمان، رئوس برنامه های این واحد عبارتند از:

  • شناسایی تکنولوژی ها و دستاوردهای جدید علمی
  • ارائه طرح های توسعه در حوزه های فرایندها، محصولات و بازار
  • شناسایی نیازهای جدید مشتریان

خبرها

شرکت صنایع مفتولی زنجان - پشتیبانی و توسعهRAYAN Tavpaya